Ekspertbistand
HMS
Stressmestring
Selvledelse / mental trening

Ekspertbistand

Ekspertbistand er sykefraværsoppfølging satt i system. Dette er et tilbud til arbeidsgivere som har sykmeldte ansatte, eller ansatte som står i fare for å bli sykmeldt og/eller som har gjentatte sykmeldinger. Det er arbeidsgiver som må ta kontakt med Escala for å sette I gang ekspertbistand. Vi kan også bistå arbeidsgiver med søknaden som skal godkjennes av NAV.

Prosessen

Ekspertbistand har en varighet på ca 8–10 uker, og starter med et informasjonsmøte med arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette er grunnlaget for en bestilling og det blir deretter utarbeidet en gjennomføringsplan og en samarbeidsavtale. Vi benytter bla kartleggingsverktøyet VIP 24 som står for: Verdier, Interesser og Preferanser 24 timer.

Videre består prosessen av:

 • Oppfølging og veiledning
 • Kartlegging og bevisstgjøring av jobbressurser og muligheter
 • Fokus på 24 timers-mennesket, kartlegging av energilekkasjer og arbeidsglede
 • Sluttmøte og skriftlig rapport med konkrete anbefalinger for veien videre

Sykefravær koster

«Om en ansatt har en årsinntekt på 600 000,-og er sykmeldt i 1 år, er arbeidsgivers kostnad 255.314,- Dette utgjør en kostnadsandel på 31,5 %. Jo høyere lønn, jo høyere kostnadsandel for arbeidsgiver»
Sitat fra SINTEF rapport, 2018.

Å være sykmeldt over tid er en stor belastning for arbeidstaker og for arbeidsgiver. Escala tilbyr veiledning fra profesjonelle veiledere, en god prosess, og en skriftlig rapport som inneholder konkrete anbefalinger for veien videre. Det er også muligheter til å søke om tilskudd fra NAV Arbeidslivssenter om det er dokumentert at bedriftsinterne tiltak og andre offentlige støtteordninger er vurdert eller utprøvd. Det er en forutsetning at arbeidsgiver, NAV Arbeidslivssenter og den enkelte arbeidstaker er enige om at det er hensiktsmessig med ekspertbistand fra Escala for å finne løsninger.

HMS: kurs og konsulenttjeneste

Et gjennomtenkt og kvalitetsbevisst arbeid for et godt og trygt arbeidsmiljø handler om å redusere risiko for farer og ulykker og å aktivt rette fokuset mot de helsefremmende og positive faktorene i arbeidsmiljøet.

Arbeidsmiljøloven inneholder bestemmelser om hvorfor og hvordan man skal drive systematisk HMS arbeid. I tillegg viser Arbeidsmiljøloven til bestemmelser som omhandler blant annet at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Videre stilles det krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø samt for å gi trygghet til medarbeidere som utfører jobben. Rutiner for HMS trenger ikke å være omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning og arbeidsulykker, men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Escala tilbyr HMS-kurs og konsulenttjenester innenfor disse HMS områdene:

  • Roller i HMS-arbeidet
  • Internkontrollforskriften / HMS forskriften
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Ergonomi

Stressmestring

Escala tilbyr kurs eller en konsulenttjeneste for de som har behov for å bedre evnen til å regulere og mestre belastninger. Formålet med kurset er å øke forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress, samt å videreutvikle og styrke egen mestrings- og håndteringsevne. Fokusområdet i dette tilbudet vil innebære kartlegging av egne belastninger, samt avdekke friskfaktorer, og bygge opp under positiv og helsefremmende mestring. Kurset baserer seg på kognitiv sosial læringsteori, og tar utgangspunkt i sammenhengen mellom situasjoner – følelser – kroppslige reaksjoner og egen adferd.

Selvledelse / mental trening

Escala tilbyr kurs i selvledelse hvor fokus er en bevisstgjøring rundt dine egne ressurser, din kommunikasjon og dine handlingsmønstre.
Gjennom kartlegging og forståelse av egen kommunikasjonsstil og egne tankemønstre er målet å bli mere bevisst hvordan du forvalter egne ressurser. Selvledelse er å ta regi i eget liv. Vi har fokus på hvordan denne delen av mental trening kan gjøre oss til bedre ledere og medarbeidere. Dette kan gi økt innovasjon, trivsel, prestasjon og mening.

Ta kontakt for en uforpliktende prat

Gunvor Østgaard
bedriftsrådgiver
459 55 792
gunvor.ostgaard@escala.no