Oppfølging

Escala jobbklubb

Hjelpearbeider bygg og anlegg

Arbeidsrettet norsk

Labyrinten

Arbeidsforberedende trening

 

Oppfølging

For deg som er arbeidsledig/sykemeldt og vil ut i jobb

Vi åpner dører for deg

Er du uten arbeid i dag vil fokuset i oppfølgingen handle om å gjøre deg klar over dine muligheter på arbeidsmarkedet og styrke din jobbsøkerkompetanse.
Har du et arbeidsforhold du vil tilbake til, vil vi hjelpe deg, og eventuelt din arbeidsgiver, tilbake til jobben. Vi tilbyr også karriereveiledning hvis du ønsker å bytte yrke.

Vi tilbyr

Escala har ca. 50 dyktige karriereveiledere med lang erfaring i å få folk tilbake i jobb. Du vil få en fast karriereveileder som vil arbeide sammen med deg i hele perioden og en individuell veiledning knyttet til din situasjon hvor målet er at du skal komme tilbake til en jobb som passer for deg. Din veileder vil gi deg råd og veiledning knyttet til sykemelding, hjelpe deg å se etter muligheter for å komme tilbake til din jobb eller finne en jobb som er mer riktig for deg.

Et samarbeid med NAV

Er dette noe som høres interessant ut for deg ta kontakt med din NAV-veileder for å høre hvordan vi kan samarbeide. Varigheten vil tilpasses ut i fra dine behov, men har normalt en varighet på mellom 3 til 12 måneder.

 

Escala jobbklubb

Målet med deltakelse i Escala jobbklubb er at du finner deg en jobb. Du skal kvalifisere deg til å kunne orientere deg på arbeidsmarkedet og til å bli en selvstendig og aktiv jobbsøker.

Vi tilbyr et strukturert og målrettet kurs.

Gjennomføringssted

Sorgenfriveien 9, Trondheim

Det starter opp nye grupper annenhver mandag og varigheten varierer for hver enkelt frem til man finner en jobb, men 9 uker er makstiden. Vi har åpent fra 09.00 til 15.00 hver dag.

Det skal gis opplæring i følgende emner:

Arbeidsmarkedet og norsk arbeidsliv

 • Generelle trekk ved norsk arbeidsliv
 • Dagens arbeidsmarked
 • Rekrutteringskanaler/-prosesser
 • Hverdagen som arbeidssøker


Kompetansekartlegging

 • Bevisstgjøring om egen kompetanse, personlige egenskaper


CV og søknad

 • Utforme CV
 • Skrive jobbsøknader
 • Stillingsanalyse
 • Dataopplæring ved behov


nav.no

 • Oppdatere CV
 • Bruk av digital aktivitetsplan
 • Loggføring av jobbsøk


Kontakt med arbeidsgiver og jobbintervju

 • Intervjuformer, forberedelser og etterarbeide

 

Hjelpearbeider bygg og anlegg

– for minioritetsspråklige

Hjelpearbeider bygg og anlegg for minoritetsspråklige er et samarbeidsprosjekt mellom Escala, NAV og Trondheim kommune
(INN – Kvalifiseringssenter for innvandrere og Trondheim voksenopplæring TROVO).

Kurset skal:

 • Kvalifisere deltakerne til stilling som hjelpearbeider i bygg- og anleggsbransjen
 • Motivere deltakerne til å søke relevante jobber
 • Sikre direkte overgang fra introduksjonsprogram til arbeid for deltakere fra INN
 • Sikre overgang til arbeid for brukere i NAV
 • Opprettholde motivasjon for å fullføre norskopplæring
 • Forbedre norskkunnskaper. Deltakerne skal arbeide frem mot avsluttende nasjonal norskprøve, som gjennomføres i avslutningen av kurset
 • Gi norskopplæring i regi av EVO på en ny arena og tilpasse denne til brukers yrkesmål
 • Finne arbeidsgivere med rekrutteringsbehov og skape en ny arena for rekruttering og inkludering
 • Legge til rette for videre individuelle løp etter kursslutt i samarbeid med NAV og andre aktører, f.eks. jobb, utdanning, praksis o.a.

Kurset gjennomføres hos Trondheim Voksenopplæring, Holtermanns veg 70 (inngang A), Sorgenfriveien 19 (inngang C) og på arbeidsplassen til den enkelte deltaker. Den praktiske delen av opplæringen – blant annet sertifiseringskursene – finner sted i andre tilpassede lokaler.

Kurset er på norsk.

Målgruppe

Målgruppen er ledige arbeidssøkere over 19 år med behov for kvalifisering og interesse/motivasjon for å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. NAV, INN og TROVO finner kandidatene til kurset gjennom en avklaringsprosess før oppstart.

Kursvarighet

18 uker – fordelt på 12 uker teori og 6 uker praksis.

Kursinnhold

Kursets faglige innhold skal inndeles i følgende delemner/moduler:

 • Kompetansekartlegging.
 • Jobbsøk/praksissøk
 • Bransjelære /bedriftslære
 • Kurs i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) – inkludert avfallshåndtering
 • Rapportering av uønsket hendelse
 • Kurs i førstehjelp
 • Arbeidslivets spilleregler.

Disse kursene skal gi deltakerne kompetansebevis

 • Varme arbeider
 • Stropping og anhuking
 • Personløftere kl. A, B og C
 • Truckførerbevis T1, T2 og T4
 • Teleskoptruck
 • Stillas brukerkurs

Kursene skal føre til sertifisering i henhold til gjeldende regelverk. Det er tatt høyde for at det er behov for mer tid enn normalt i kursene i utgangspunktet.

Praksisperiode

Den teoretiske delen etterfølges av en praksisperiode på 6 uker. Alle deltakerne skal ha en opplæringsplan der opplæringsmål og arbeidsoppgaver skal beskrives, dette skal være en skriftlig avtale. I praksisperioden skal deltakerne følge normal arbeidstid på arbeidsplassen.

 

Arbeidsrettet norsk

Dette er det kurs for deg som trenger norskopplæring, kurset varer i 22 uker og foregår både i klasserom og ut i arbeidspraksis. Målet er at flest mulig av deltakerne kommer i jobb etter kurset.

Målgruppe:

Minoritetsspråklige brukere av NAV over 19 år som:

 • har et ønske om jobb
 • har fullført kommunal norskopplæring, med utvidet rett inntil 3000 timer
 • eventuelt har hindre i form av helse, utdanning eller sosiale forhold.

Antall opplæringstimer:

I teoridelen foregår undervisningen mellom 09.00-15.00, dvs. samlet kurstid pr dag er 6 timer. I praksisperioder følger du i utgangspunktet arbeidsstedets arbeidstid, men dette kan tilpasses individuelt.

Kurset inndeles i tre moduler:

Modul 1 (8 uker)

 • Individuelle samtaler for å utarbeide opplæringsplan med utgangspunkt i testresultat
 • Teori- og norskundervisning
 • Finne egnet praksisplass
 • Forberedelse til praksis

Modul 2 (6 uker)

 • Kombinert arbeidspraksis og språkopplæring. Kurs to dager, praksis 3 dager. Fokus på bransjespesifikk språkinnlæring både på kurs og i praksis
 • Praktiske problemstillinger fra praksis gjennomgås i kurset
 • Deltakeren fører logg daglig, loggen fungerer som et bindeledd mellom kurs og praksis og skal jobbes med i teoridelen av kurset

Modul 3 (8 uker)

 • Arbeidspraksis 5 dager pr uke med oppfølging fra kursleverandør
 • Loggføringen skal fortsette i denne modulen og det er viktig at fokus på språkopplæring opprettholdes

Faglig innhold i teoridelen

 • Praktisk norsk kommunikasjonstrening.
  Hoveddelen av kurset skal være praktisk norskopplæring rettet mot valgt yrke/bransje da dette er en grunnleggende forutsetning for å kunne fungere i arbeidsliv og samfunnet forøvrig. Dette skal også føre til styrket generell språkkompetanse og selvtillit. Opplæringen skal følge kvalitetsstandard for norskopplæring i flg. Kompetanse Norge.
 • Enkle datakunnskaper
  Enkle datakunnskaper som kilde til informasjon og tjenester på internett, f.eks. bruk av www.nav.no, innsending av meldekort, søknader, bruk av Min side med mere.
 • Hygiene, helse og fysisk aktivitet.
  Fysisk aktivitet ca. to timer pr uke
 • Enkle arbeidslivsregler
  Deltakelse i norsk samfunnsliv, arbeidslivskunnskap og hvordan få og beholde jobb.

 

Labyrinten

Trondheim Kommune iverksetter et aktivitets- og mestringstilbud til personer med psykiske helseproblemer. Tilbudet er for personer mellom 18 og 35 år som er ute av arbeidsmarkedet og ønsker å komme i arbeid.

Sted

Sorgenfriveien 9
4. etg
7037 Trondheim

Beskrivelse

Tilbudet driftes av Escala i samarbeid med Trondheim Røde Kors.

Vi tilbyr ulike aktiviteter som skal gi opplevelse av mestring og motivasjon til å endre egen situasjon. Gjennom ulike sosiale, praktiske og opplevelsesbaserte aktiviteter, håper vi å gi brukeren innsikt, kompetanse og trygghet for å komme seg i arbeid, bedre sin psykiske helse og/eller gjøre andre viktige endringer for å bedre egen livskvalitet. Gjennom deltakelse i aktivitetene ønsker vi at brukerne skal få arbeidstrening, sosial trening, økt innsikt om egne ressurser og ferdigheter samt bygge nettverk.

Brukere kan også delta i tiltak, behandling og aktivitet avtalt med våre samarbeidspartnere, eks. Trondheim kommune, NAV eller andre.

Hovedmål

Målsettingen med tilbudet er å bidra til at brukerne kan komme ut i arbeid. Vi vil bruke mestring av aktiviteter som kan bidra til å nå målet, individuelle målsettinger skal defineres av den enkelte, ref. brukermedvirkning gjennom bruk av individuell aktivitetsplan. Tilbudet skal også bidra til å styrke brukerens psykiske helse og livskvalitet.

Kontaktinfo

Børge Andersen
459 55 764
borge.andersen@escala.no

Helle Auranaune
465 36 645
helle.auranaune@escala.no

 

Arbeidsforberedende trening

Arbeidsforberedende trening skal bidra til at du får prøve ut arbeidsevne og styrke mulighetene til å få ordinært arbeid.
Målet er overgang til arbeid eller utdanning.

Varighet, plan og forlengelse

Arbeidsforberedende trening kan vare i inntil ett år, med mulighet for forlengelse.
I fellesskap utarbeider vi en skriftlig plan for gjennomføring av tiltaket. Planen sendes NAV-kontoret senest innen 4 uker etter oppstart i tiltaket, og inneholde en beskrivelse av hva man planlegger å gjøre, herunder målsettinger og aktiviteter for å nå disse. Planen skal minimum inneholde:

 • Hensikt med gjennomføringen av tiltaket
 • Yrkesmål
 • Faglige mål og framdrift
 • Plan for utprøving i eller opplæring i ordinært arbeidsliv
 • Avtalt oppfølging
 • Eventuelle opplæringsaktiviteter
 • Mestringsmål og/eller sosiale mål

Faglig innhold

 • Avklaring av ressurser og yrkesmål
 • Karriereveiledning
 • Arbeidsutprøving
 • Opplæring
 • Oppfølging i ordinært arbeid

 

Kontaktskjema

  Jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger i forbindelse med innsending av skjema. Jeg er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.