Mye sykefravær kan være unødvendig
Sykefravær rammer i de fleste tilfeller unødvendig hardt. Utfordringen er ofte at bedriften ikke har definert hva sykmelding innebærer, og at det kan være lav kjennskap til regler og muligheter. I de fleste tilfeller innebærer en sykmelding at det er noen oppgaver arbeidstakeren ikke lenger kan gjøre, men ingen blir sykmeldt fra arbeidsforholdet.

Sykefravær koster, Escala kan hjelpe deg med dette!
Sykefravær er kostbart. Det er anslått at norske bedrifter taper 208 millioner kroner per dag. Jo lengre tid som går, jo vanskeligere er det å snu situasjonen, både for deg som arbeidsgiver, men også for arbeidstaker.  Vi opplever at det man ofte ser seg blind på muligheter. Mange arbeidstakere synes også det er vanskelig å åpne seg overfor arbeidsgiver. Arbeidsgivere finner det ofte vanskelig å vite hvordan de kan tilrettelegge, snakke med og oppfordre den sykemeldte til å komme tilbake på jobb.
Sykefravær er smittsomt og påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet. Det gir ofte en økt belastning på resterende arbeidsstokk, og det fører til kostnader til innleie og opplæring av vikarer.
Oppfølging av sykemeldte er tid- og ressurskrevende for både ledere og personalrådgivere.
En svært viktig forutsetning for å lykkes med en god dialog er at virksomheten har satt sykmelding på dagsorden og etablert en kultur der det er naturlig å diskutere hvordan man i felleskap skal håndtere sykmelding.

I oppfølging av sykmeldte balanserer Escala rådgivere mellom å være støttende, og stille krav, til medarbeideren. Som eksterne er det enklere for oss å utfordre medarbeideren enn det er for arbeidsgiveren.

Vi får alle til å spille på lag for den sykmeldte
En sykmelding har sjelden bare én årsak. Ofte er det ulike forhold som spiller sammen, og som gjør at medarbeideren blir sykmeldt.  I slike tilfeller er det viktig at alle parter spiller på lag, til beste for den sykmeldte og bedriften. Escala har lang erfaring med å få virkemiddelapparatet til å spille på lag.

Vi samler trådene for deg som arbeidsgiver. Gjennom flere års arbeid med oppfølging av sykemeldte har vi opparbeidet oss god erfaring på området

 • Vi bistår deg som arbeidsgiver til å vurdere tilrettelegging og tilpasninger på arbeidsplassen
 • Som en ekstern tredjepart har vi større muligheter til å utfordre den sykemeldte i forhold til egne tilpasninger og plikter.
 • Vi kan være en støtte og samtalepartner for den sykemeldte, og på den måten kartlegge andre medvirkende årsaker til sykefraværet.
 • Vi har tett samarbeid med Nav og kjenner lovverk, rettigheter og plikter som legger føringer for deg som arbeidsgiver.
 • Hvilke plikter og rettigheter gjelder for arbeidsgiver og arbeidstaker ved sykemelding?

Eksempler på viktige samarbeidspartnere

 • Fagforening
 • Bedriftshelsetjenesten
 • NAV
 • Behandlere og andre fra helsevesenet
 • Familie

Innsats mot sykefravær virker
Høyt sykefravær er smittsomt. Virksomheter som arbeider systematisk med sykefravær, får store menneskelige og økonomiske effekter.

Kjennetegn ved virksomheter med lavt sykefravær

 • Omforent forståelse av hva sykmelding innebærer
 • Kultur for fysisk aktivitet og fokus på ergonomi
 • Ledelse som er opptatt av tilrettelegging og arbeider systematisk med det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Motiverte og engasjerte medarbeidere

Effekter

 • Virksomheten får reduserte kostnader knyttet til fravær
 • Økt produktivitet som en følge av at medarbeidere får arbeidet riktigere
 • Kortere sykefraværsperioder
 • Arbeidsbesparende for en leder – slipper mange utfordringer med sykmeldinger og ansatte som er syke
 • Mer motiverte og engasjerte medarbeidere